Fanzi đang phát triển và sẽ không ngừng cập nhật thay đổi hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của nhà cung cấp. Dưới dây là các chức năng cơ bản Fanzi hỗ trợ nhà cung cấp:

  • Quản lý đơn hàng.
  • Quản lý và phân phối đội ngũ thợ/ nhân viên.
  • Quản lý và chăm sóc khách hàng cũ.