Click đăng nhập bằng tài khoản GG/FB và nhập thêm thông tin còn thiếu để đăng ký tài khoản

  • Số điện thoại (bắt buộc) : nhập số điện thoại đang sử dụng
  • Mật khẩu, nhập lại mật khẩu (bắt buộc) : nên nhập mật khẩu dài >8 ký tự
  • Click chọn địa chỉ nhà (bắt buộc) : click vào ô nhập để chọn trực tiếp trên bản đồ
  • Ngày/tháng/năm sinh (bắt buộc) : click vào ô nhập để chọn trên trang lịch hiện lên
  • Giới tính (bắt buộc)
  • Nhập mã giới thiệu (nếu có) : có thể quét mã QR của người giới thiệu
  • Click “ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN”