Nhà cung cấp cần chuẩn bị các thông tin sau : Số điện thoại + Chứng minh nhân dân + Thông tin địa chỉ + Mô tả danh sách các dịch vụ muốn hợp tác cung cấp trên Fanzi.

Sau đó nhà cung cấp sẽ ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Fanzi, trong đó có các điều khoản về Thủ tục, Mô tả trách nhiệm và Cam kết cung cấp dịch vụ uy tín chất lượng, Thỏa thuận trách nhiệm pháp lý trong trường hợp có sự cố xảy ra.